استاد محمدرضا حکیمی نمایندۀ ممتاز اندیشمندان مصلح عصر جدید بود
که در دوران حیات پرثمر فکری و قلمی خودش بخشی از نفیس ترین آثار روشنگرانه
و تحول‌خواهانه عرصۀ اندیشه و عمل دینی را به جامعه عرضه کرد
محمدرضا حکیمی، مرد آگاهی و ایمان
advanced divider

یادداشت ها

advanced divider

استاد محمدرضا حکیمی نمایندۀ ممتاز اندیشمندان مصلح عصر جدید بود که در دوران حیات پرثمر فکری و قلمی خودش بخشی از نفیس ترین آثار روشنگرانه و تحول‌خواهانه عرصۀ اندیشه و عمل دینی را به جامعه عرضه کرد.

استاد محمدرضا حکیمی نمایندۀ ممتاز اندیشمندان مصلح عصر جدید بود که در دوران حیات پرثمر فکری و قلمی خودش بخشی از نفیس ترین آثار روشنگرانه و تحول‌خواهانه عرصۀ اندیشه و عمل دینی را به جامعه عرضه کرد.

استاد محمدرضا حکیمی نمایندۀ ممتاز اندیشمندان مصلح عصر جدید بود که در دوران حیات پرثمر فکری و قلمی خودش بخشی از نفیس ترین آثار روشنگرانه و تحول‌خواهانه عرصۀ اندیشه و عمل دینی را به جامعه عرضه کرد.

advanced divider

مجموعه آثار

advanced divider